נוהל מסירת מגרש

עבודות פיתוח המגרשים התבצעו על ידי החברה לפיתוח מעלה יוסף, בפיקוח חברת איתם ליעד ניהול והנדסה בע״מ. עמוד זה מפרט את נוהל מסירת המגרשים למשתכנים, כפי שנמסר על ידי חברת המפקחת.

אופן מסירת המגרשים

  1. נציג חברת הפיקוח או החברה לפיתוח מעלה יוסף יפנה טלפונית למשתכנים לתיאום מסירת המגרש.
  2. טרם מועד המסירה שנקבע, יועברו למשתכן טופס מסירת המגרש ותכנית עדות של המגרש כ-PDF.
  3. במועד המסירה יעברו נציג חברת הפיקוח והמשתכן בשטח על תכנית העדות, ויוסבר מיקום חיבורי המערכות שבוצעו.
  4. במידה ולמשתכן יהיו הערות הם ירשמו על טופס המסירה.
  5. במעמד המסירה יחתמו המשתכן ונציג חברת הפיקוח על טופס המסירה ותכנית העדות.
  6. חשוב: החברה לפיתוח מעלה יוסף לא תאפשר למשתכן כניסה לעבודות במגרש עד להשלמת האמור וכן עד ביצוע מסירה סופית של עבודות שלב א' של כלל ההרחבה.  

אישור על קבלת תחומי מגרש ותשתיות לדוגמה